O nás

Euro v Česku je dobrovolnou, nevládní a neziskovou občanskou iniciativou, v níž se spolčili zastánci přijetí eura v Česku k související aktivní a obecně prospěšné činnosti. Základním cílem Eura v Česku je připravit Česko na přijetí eura, mj. prostřednictvím: zvyšování informovanosti občanů, poskytování odborných služeb a zakládání a řízení paralelních struktur suplujících neaktivní subjekty zřízené státem.

Organizační struktura

Předseda

 

Michael Pascal VEČEŘ

Předseda

Narodil jsem se v Praze v roce 1988. Po absolvování gymnázia jsem vystudoval dvě fakulty na Českém vysokém učení technickém v Praze. Veřejný život a státní správa mě zajímaly odjakživa.

 

Za diplomovou práci na téma modernizace veřejné správy jsem obdržel cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol brněnské techniky a mladé talentované pracovníky AV ČR, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, jež jsem přebíral z rukou Václava Hampla, Jiřího Drahoše a dalších vážených osobností.

Po dokončení studia jsem pracoval 3 roky na Ministerstvu pro místní rozvoj jako projektový manažer v evropských fondech, následně v podobných agendách také na Úřadu vlády a Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde jsem nyní vedoucím oddělení rozvojových projektů ve stavebnictví.

V roce 2019 jsem kandidoval za hnutí HLAS ve volbách do Evropského parlamentu s cílem učinit z České republiky ještě lepší místo pro život v jádru evropské integrace.

Jedním z pilířů Evropské unie a vnitřního trhu, který zajišťuje prosperitu a blahobyt nám všem, je společná měna. Řídím se simplifikací: "Jeden trh, jedna měna!" Euro v Česku však prosazuji nejen proto, abychom prosperovali z jeho ekonomicko-politických benefitů, ale především proto, abychom vrátili do našeho prostoru morální chování a zodpovědnost - k přijetí eura jsme se zavázali a kritéria pro něj plníme, přestaňme si tedy lhát a hledat vykutálené obezličky. Už kvůli sobě samým, abychom nebyli pouze národem kverulantů, ale konstruktivními partnery, kteří se umí podílet a přicházet s dobrými nápady, které pak prosadí ne zatvrzelostí, nýbrž expertízou a diplomacií. 

Předsednictvo

Předsednictvo je poradním orgánem předsedy a reprezentativním orgánem především ve vnějších vztazích. Spoluurčuje politiku Eura v Česku a komunikuje jí navenek, reprezentuje v mediálním prostoru a odborných kruzích, tvoří a pečuje o dobré jméno a legitimitu a podílí se na tvorbě komunikační strategie.

 

Výkonná rada

Výkonná rada aktivně zajišťuje chod a spoluurčuje a provádí politiku Eura v Česku. Může svými usneseními ukládat orgánům a organizačním jednotkám úkoly. Také: přijímá a vylučuje členy Eura v Česku, jmenuje a odvolává regionální koordinátory, spoluvolí předsedu Eura v Česku, v odůvodněných případech odvolává členy předsednictva, ustavuje a zrušuje organizační jednotky, schvaluje rozpočet, výroční zprávu a v případě indispozice předsedy i místopředsedy vykonává jejich roli jako kolektivní orgán.

 

Daniel STREJC

CFO Euro v Česku

Narodil jsem se roku 1983 v Plzni. Po ukončení Gymnázia Luďka Pika v Plzni jsem nastoupil na studia mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Magisterské studium jsem absolvoval ve Francii na Université des Sciences et Technologies de Lille a v Belgii Universiteit Antwerpen a zakončil diplomovou prací na téma „Měnová politika a Evropská centrální banka“. Po studiích se mé kroky vydaly do světa financí. Aktuálně pracuji v bankovnictví na pozici bankéře pro korporátní klienty. 


Osobně jsem přesvědčen o přínosu přijetí Eura v Česku. Proto mne nenechává chladným fakt, že po 16 letech od vstupu ČR do EU nepoužíváme společnou měnu. Stopku směrem k euru v Česku vystavil euroskeptik Václav Klaus a od té doby politická garnitura naprosto rezignovala na téma euro i s ohledem na nálady veřejnosti v období krize 2008 - 2009, které se táhnou do současnosti. Prostě nemá politickou odvahu vysvětlovat veřejnosti téma, které nemá popularitu.

 
Vzdání se měnové politiky nevidím jako zásadní nevýhodu. Politici bohužel podporují pocit v naší společnosti, že při krizi bude česká koruna neohroženým ostrůvkem na evropském a světovém trhu a že zachováním schopnosti intervenovat pro českou korunu ČNB zachrání bohatství Čechů. Není tomu tak. Důkazem toho byl rok 2020, kdy krize COVID19 zastihla celý svět. Česká koruna v té době silně oslabovala vůči euru a růst cen byl v průběhu roku u nás nejvyšší (spolu s dalšími zeměmi, které nemají euro) v rámci celé EU.


Pro Česko je zásadní se soustředit na zvýšení naší konkurenceschopnosti nikoliv umělým zlevňováním exportu, ale investicemi do vzdělání, vychovávání „mozků“ a podhoubí výzkumu a vývoje, svojí inovativností a v konečném výsledku zvyšováním naší produktivity práce. Nesmíme se spokojit s prostou schopností devalvovat svoji měnu jen proto, abychom prodali levněji české výrobky a zůstat „levnou montovnou“ pro Německo jako do teď. 


Jako velký přínos pro naši ekonomiku v dobách krizí vidím být součástí silného celku jak z pohledu ekonomického, tak měnového, jakým je Eurozóna. Jako bankéř vím, že kurzová rizika jsou pro české firmy značná a že enormní náklady na jejich krytí vzrůstají v době nestabilního kurzu koruny. Je nutné si uvědomit, že český export do EU tvoří téměř 70% našeho HDP. To znamená, že většina zaměstnanců u nás pracují ve firmách, které jsou závislé na vývozu do EU, zejména Německa. A ti si určitě přejí, aby jejich firma byla stabilní a silná.


Také nesouhlasím s argumentem ztráty suverenity po přijetí eura. Naopak svoji suverenitu a možnost obhajovat své zájmy a formovat společný trh a měnovou politiku EU posílíme, pokud budeme součástí i Eurozóny a naši volení zástupci budou sedět u stolu při rozhodování, nikoliv za dveřmi jako nyní.


Rád ve vlastním volnu přispěji činností ve spolku „Euro v Česku“ pro opětovné nastartování seriózní debaty jak mezi politiky, odbornou a širokou veřejností. Cílem je vyvrátit mýty a nepravdy ohledně eura, které kolují mezi lidmi. Všem nám jde přece o jedno... mít se u nás lépe.

Jiří PROVÁZEK

PR Manažer Euro v Česku

Narodil jsem se v roce 1993 v Hradci Králové. Po vystudování místního gymnázia jsem absolvoval ČVUT v Praze a nyní pracuji jako řídící letového provozu.

 

Mám hodně rád cestování a to pro mě také byl první důvod, proč jsem uvítal myšlenku společné evropské měny, která cestování všem občanům zjednodušuje.

Společná evropská měna má ale i makroekonomické výhody. Zvláště v dobách globálních krizí oceňuji mnohem nižší volatilitu eura oproti koruně, která není zrovna bezpečným přístavem pro investory.

 

Euro, větší integrace a ukotvení v rámci Evropské unie nás dělá silnějšími i na poli globálního obchodu a mocenských paktů.

 

Považuji se za kosmopolitního člověka a proto si myslím, že pro blaho lidstva i světa je třeba hranice a bariéry mezi státy bourat a ne je stavět.

Jakub SKÁLA

Styk s médii

Regionální rada

Regionální rada je koordinačním orgánem implementujícím politiku Eura v Česku na regionální úrovni. Je platformou pro setkávání regionálních koordinátorů a nastavuje a implementuje regionální politiku Eura v Česku s ohledem na regionální specifika.

 

Svatava MATUŠKOVÁ

Regionální koordinátorka pro Vysočinu

Narodila jsem se 4. dubna 1985 v Třebíči. Vystudovala jsem PedF Západočeské univerzity v Plzni, obor český jazyk – psychologie, a od té doby působím jako středoškolská učitelka, nyní na Střední škole stavební Třebíč. Mám zkušenosti s výukou také na základní škole, kromě toho jsem vedla svůj předmět i na Masarykově univerzitě. Dlouhodobě spolupracuji s CERMAT coby certifikovaný hodnotitel písemných prací z českého jazyka. Jsem činná v krajském metodickém kabinetu projektu SYPO a okrajově se věnuji korekturám a copywritingu.

Považuji za důležité občansky se angažovat, zajímat se o svět kolem sebe a pomáhat, je-li to možné a žádoucí. Podílela jsem se proto na vedení volební kampaně do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2017 jako asistentka lídra TOP 09 pro Vysočinu. V komunálních volbách v roce 2018 jsem byla volební manažerkou hnutí PRO ZNOJMO a pomohla mu ke třetímu místu. V roce 2017 jsem byla zvolena regionální předsedkyní TOP 09 Třebíč a v roce 2018 krajskou místopředsedkyní TOP 09 Vysočina.

Absolvovala jsem systemický psychoterapeutický výcvik, plánuji otevření malé soukromé praxe. Naplňovala mě též pozice dobrovolníka v Masarykově onkologickém ústavu či lektora v projektu Pečuj doma.

Zavedení eura podporuji, protože chci, aby Česká republika byla nedílnou součástí evropského dění a měla na něj větší vliv. Z jednotné měny bude profitovat trh, tedy potažmo občané. Jednotnost je kruciální podmínkou evropské integrace a my máme příležitost stát se kredibilním a atraktivním partnerem. Zasloužili bychom si jet v rychlém pruhu, nikoli klusat po prašné cestě.

Štěpán JANČÍK

Regionální koordinátor pro Ústecký kraj

Narodil jsem se 3.12.1999 v Kadani. V roce 2019 jsem úspěšně maturoval na zdejším gymnáziu a nyní druhým rokem studuji na fakultě strojní ZČU v Plzni. Mezi mé záliby patří technika a mezinárodní vztahy.

 

Už od mládí se zajímám o dění okolo mě a ve světě. i proto jsem se v roce 2019 stal členem ODS v Kadani. Je to strana, které vděčíme za členství v NATO a EU a která dala základy fungování našeho státu v téměř všech oblastech.

 

Projekt evropské integrace podporuji a s tím souvisí i má podpora eura v ČR. Euro nás posune k vyspělejšímu státu ukotvenému v nejdemokratičtější části světa a umožní nám větší ekonomický rozvoj díky lepšímu propojení na trh Eurozóny, zrušení transakčních nákladů nebo eliminaci kurzovních výkyvů.

 

Jako vlastenec si uvědomuji geopolitickou situaci ČR a když si mám vybrat mezi EU, Čínou a Ruskem, bez váhání volím EU.

Jiří Daniel TRÁVNÍČEK

Regionální koordinátor pro Zlínský kraj

Narodil jsem se 8. července 2002 v Uherském Hradišti. Momentálně studuji Gymnázium J.A. Komenského v Uherském Brodě. Zajímám se o svět vědy a techniky, ale hlavně o veřejné dění a politiku.

 

Jsem aktivním členem školního parlamentu, nebojím se vedení školy přednést svůj názor. Účastním se debatních soutěží, kde se snažím zlepšovat své rétorické schopnosti, protože v dnešní době plné internetové komunikace se schopnost mluvit vytrácí.

 

V roce 2018 jsem se stal členem Mladých demokratů, největší nezávislé mládežnické politické organizace v ČR, následně jsem v Uherském Brodě založil místní klub a byl zvolen jeho předsedou. Naším cílem je, aby se co nejvíce mladých lidí zajímalo o dění ve světě i u nás. Pořádáme zajímavé debaty se studenty a vedením města, přednášky a také organizujeme simulace Evropského parlamentu.

 

Euro podporuji, protože nám přinese spoustu výhod, ať už pro firmy, kterým se výrazně sníží transakční náklady a zjednoduší zahraniční obchodování, tak i pro občany, kterým odpadnou starosti ve směnárnách a přepočítávání kurzu. Jsem vlastenec, ale s názorem, že přijetím eura přijdeme o kus naší hrdosti, nesouhlasím. Lev nebo náš jiný národní symbol bude i na euru.

 

Jan JELÍNEK

Regionální koordinátor pro Jihočeský kraj

Jmenuji se Jan Jelínek, je mi 20 let a pocházím z Jindřichova Hradce, kde jsem strávil celé dětství. Kromě politiky a Evropské unie mám i další zájmy, a to hudbu a sport. Navštěvoval jsem ve svém rodném městě základní uměleckou školu a věnoval se atletice, v posledních letech hlavně jako trenér.

V roce 2019 jsem odmaturoval na Gymnáziu Vítězslava Nováka a nastoupil na vysokou. Momentálně jsem studentem oboru Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Na tomto oboru a tématech s ním spojených bych v budoucnu chtěl postavit svou kariéru. Ideálně někde v politice nebo v mezinárodní firmě. A právě cizí firmy působící v Česku jsou důvodem, proč jsem se začal o problematiku eura zajímat. Nakonec jsem dospěl k názoru, že euro je to, co nás ekonomicky posune tam, kde nebudeme hrát druhé housle evropského orchestru.

Nejen s touto proevropskou hodnotou v sobě jsem se začal zajímat i o politiku a vstoupil do TOP 09. Po krajských volbách 2020 jsem byl jmenován členem Hospodářského výboru Jihočeského kraje. 

Mým cílem (a tak trochu i snem) je, abychom si v Česku více vážili toho, co máme a co tu vzniká díky EU, a snažili se to díky euru ještě víc zušlechtit. Abychom vedli dialog a přistupovali k věcem a různým tématům objektivně a nesobecky. 

Členská základna

Členská základna je základní organizační jednotkou Eura v Česku. Má vliv na složení orgánů a politiku Eura v Česku. Mj.: schvaluje úpravu stanov, statuty orgánů, volí členy předsednictva, má přístup k materiálům apod. Členové Eura v Česku mohou mít přidělené funkce, role nebo organizační jednotky. Mohou kandidovat do orgánů Eura v Česku.

VEČEŘ Michael Pascal, Praha 8

PROVÁZEK Jiří, Praha 5

STREJC Daniel, Praha

SKÁLA Jakub, Praha

ŘEHÁČEK Petr, Praha

JANČÍK Štěpán, Kadaň

TRÁVNÍČEK Jiří Daniel, Uherské Hradiště

ŽILDKOVÁ Zuzana, Čtyřkoly

PEKSA Mikuláš, Praha

POSPÍŠIL Petr, Kroměříž

ŠKUTCHAN Josef, Rychnovek

DEVEREAUX Daniel, Praha

NAVRÁTIL Tomáš, Praha 6

OBERGRUBER Ondřej, Rumburk

GAJDA Filip, Veselí nad Moravou

BRIM Andreas, Londýn

KOČÍ Dušan, Valtice

BERNARDI Simona, Ostrava

KAZÍK Adam, Prakšice

SLAVÍČEK David, Brno

MATUŠKOVÁ Svatava, Třebíč

JELÍNEK Jan, Jindřichův Hradec

SEIDL Jan, Beroun

SLAVÍKOVÁ Kateřina, Brno

ABERL Tomáš, Brno

NIEBAUEROVÁ Jana, Brno

TELIČKA Pavel, Jevany

PROUZA Tomáš, Praha

BALCÁREK Filip, Opatovice nad Labem

Kontaktujte nás

Veškeré náměty, připomínky nebo zájem o partnerství či jinou formu spolupráce jsou vítány a můžete nás kontaktovat na emailové adrese:

Sociální sítě

Podpořte nás

Naše iniciativa je nezisková a je  financována z příspěvků dárců. Bez této iniciativy se v příštích letech Česko zřejmě k přijetí eura neposune. Proto vás vyzýváme, přispějte jakoukoliv částkou na náš transparentní účet, abychom tuto službu společnosti mohli konat. O jejích výsledcích a naložení s vašimi dary budete informováni prostřednictvím průběžných zpráv o naší činnosti a výročních zpráv.

S poděkováním

Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

Předseda spolku

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku s IČ: 085 35 388

© 2021, Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon