top of page

Nejčastější dotazy veřejnosti

1) Kdy bude v České republice zavedeno euro?

V původním dokumentu Strategie přistoupení České republiky k eurozóně odsouhlaseném v září 2003 vláda ČR stanovila jako nejbližší možný termín vstupu ČR do eurozóny období let 2009-2010. Tento termín však nebyl naplněn, a přijetí eura se tudíž posouvá do pozdějšího, zatím blíže nespecifikovaného, období. Načasování vstupu ČR do eurozóny bude zejména záležet na politické vůli a schopnosti ČR plnit maastrichtská konvergenční kritéria na udržitelném základě:

Kritérium cenové stability požaduje, aby členský stát vykazoval dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace za poslední rok (12 kalendářních měsíců) před šetřením, která nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu (p.b.) průměrnou míru inflace tří členských států EU, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability.

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb požaduje, aby průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu EU za poslední rok (12 kalendářních měsíců) před šetřením nepřekračovala o více než 2 p.b. průměrnou úrokovou sazbu tří členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability.

Kritérium veřejného deficitu požaduje, aby poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu nepřekročil 3 %, kromě případů, kdy:

buď poměr podstatně poklesl, nebo se neustále snižoval, až dosáhl úrovně blížící se referenční hodnotě, anebo překročení referenční hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a zároveň poměr zůstává blízko k referenční hodnotě.

Kritérium hrubého veřejného dluhu znamená, že by poměr veřejného vládního dluhu k hrubému domácímu produktu neměl překročit 60 %, kromě případů, kdy se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k referenční hodnotě.

Kurzové konvergenční kritérium spočívá v minimálně dvouleté účasti v mechanismu ERM II a dodržování stanoveného rozpětí v blízkosti centrální parity alespoň po období dvou let. ČR zatím do mechanizmu měnových kurzů ERM II nevstoupila.

Vláda od r. 2004 současně každoročně vyhodnocuje stupeň ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou a výhled plnění maastrichtských kritérií. Pokud by toto vyhodnocení dospělo k pozitivnímu závěru, vláda ČR by rozhodla o tom, že Česká republika v následujícím roce vstoupí do systému měnových kurzů ERM II.

2) Kolik bude stát xy (různé typy zboží, zejména potraviny) až u nás budou platit eura?

V tuto chvíli nelze odhadnout v jakém poměru budou české koruny přepočítávány do eur. Obecně lze říci, že ceny všeho zboží a služeb, všechny příjmy a výdaje, aktiva a pasiva všech subjektů v ekonomice do té doby denominované v českých korunách  budou přepočítávány na základě přepočítacího koeficientu (tzv. konverzního poměru), t.j. pevně stanoveného kurzu, který bude definitivně znám až několik měsíců před dnem zavedení eura.  Jeho výše bude závislá na vývoji tržního kurzu koruny vůči euru.

3) Jaká budou zavedena opatření zabraňující zvyšování cen?

V první řadě to bude povinnost obchodníků po určitou dobu uvádět u zboží dvojí ceny, a to jak v korunách, tak i v eurech (tzv. duální označování cen). Toto opatření zamezí možným tendencím některých obchodníků využít přechodu na euro ke zvýšení cen např. v podobě zaokrouhlení pouze směrem nahoru. Ve druhé řadě je možné spoléhat také na konkurenční prostředí, které brání neopodstatněnému růstu cen. Důležitou roli sehrají rovněž další nástroje, např. zavedení spotřebitelského kodexu, apod.

4) Jak to zavedení eura bude vůbec v ČR probíhat?

Zavedení eura bude probíhat podle Národního plánu zavedení eura v ČR. Ten navrhla Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR, ve které jsou zastoupeni experti ze všech relevantních institucí (především Ministerstva financí, České národní banky, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších rezortů). Vláda tento dokument schválila v r. 2007.

Zavedení eura bude probíhat formou tzv. velkého třesku. Znamená to , že během jediného okamžiku se euro začne používat jak v hotovostní, tak i bezhotovostní formě. Doba duální cirkulace, kdy vedle sebe budou obíhat koruny i eura bude v tomto případě relativně krátká, bude trvat dva týdny.

5) Až u nás bude euro, budeme mít stejné platy jako v Německu?

Změna měny nemá žádnou přímou souvislost ani s růstem cen a ani s růstem mezd. Reálná životní úroveň a výkonnost ekonomiky ČR nebude přechodem na euro bezprostředně dotčena..Euro by však mělo vytvořit příznivé podmínky pro urychlení procesu ekonomického vyrovnávání naší země s vyspělými státy EU, ke kterému průběžně dochází a bude i nadále docházet.

6) Jaký bude kurz na převod koruny na euro?

Viz odpověď na otázku č. 2 Kurz, resp. přepočítací koeficient, bude stanoven zhruba půl roku před zavedení eura, a to poté co Rada EU zruší výjimku na zavedení eura  pro Českou republiku. Tento přepočítací koeficient je neměnný.

7) Kdo rozhodne o výši převodního kurzu a jaký bude mechanismus pro jeho stanovení?

Kurz, resp. přepočítací koeficient, vyhlásí Rada EU ve složení zemí, které zavedly euro a ČR po předchozí konzultaci s Evropskou centrální bankou. Konečná výše kurzu bude záležet zejména na předchozím vývoji výše kurzu Kč, který bude 2 roky před zavedením eura fungovat v systému měnových kurzů ERM II.

8) Bude výměna za euro bezplatná?

Ano. Výměnu korun za eura budou bezplatně provádět komerční banky a ev. další subjekty, a to po dobu 6 měsíců po termínu zavedení eura. Česká národní banka zbude vyměňovat mince bezplatně 5 let, bankovky ještě po delší dobu, v řádech desítek let.

9) Jak dlouho budou v ČR platit obě měny současně, tzv. období duální cirkulace?

Doba duální cirkulace byla v rámci Národního plánu zavedení eura v ČR z r. 2007 stanovena na dva týdny.

10) Proč vůbec máme euro zavádět?

Česká republika se zavázala přijmout euro podpisem přístupové smlouvy k EU. Souhlas se zněním přístupové smlouvy vyjádřili občané v referendu. V článku 4 aktu o přistoupení je novým členským zemím udělena dočasná výjimka na zavedení eura, což znamená závazek v budoucnu euro zavést. Tento závazek sice není časově přesně vymezený, ale obecně se předpokládá, že ČR tak učiní, jakmile bude plnit všechna kritéria (viz. maastrichtská konvergenční kritéria v otázce č.1) a její ekonomika bude po všech stránkách připravena na přijetí eura a na z toho vyplývající ztrátu samostatné měnové politiky.

11) Bude o zavedení eura v České republice referendum?

Bude záležet především na rozhodnutí politické reprezentace. Z právního hlediska, však referendum není nutné a ani vhodné, a to s ohledem na závazek vyjádřený v přístupové smlouvě. S textem přístupové smlouvy již občané ČR souhlas vyjádřili v rámci referenda o vstupu do EU.

12) Kdo a kdy rozhodne, jaké symboly budou na "českých euromincích"?

České euromince, stejně jako mince všech zemí , které zavedly euro, budou mít jednu stranu identickou se všemi mincemi zemí eurozóny - tzv. evropská strana, na které je uvedena hodnota v eurech resp. centech a evropský symbol. Problematiku národní strany euromincí bude diskutovat Česká národní banka i Národní koordinační skupina. Např. na Slovensku sehrála důležitou úlohu při výběru národního motivu veřejnost, která měla možnost svými hlasy rozhodnout o svých favoritech.

13) Co se stane s českými korunami po zavedení eura?

Česká národní banka koruny stáhne z oběhu a postupně zlikviduje. Kov ze znehodnocených mincí se pravděpodobně prodá jako surovina.

14) Když si vezmu hypotéku v korunách a pak zavedeme euro, neprodělám na tom?

V žádném případě. Hodnota jistiny úvěru se přepočítá stanoveným přepočítacím koeficientem, stejně tak jako hodnota splátek.

15) Dotazy k dennímu kurzu české koruny k euru

V současné době je měnový kurz mezi českou korunou a eurem určován na devizovém trhu. Po vstupu do systému měnových kurzů ERM II (Exchange Rate Mechanism) by se měl poměr mezi korunou a eurem pohybovat ve stanoveném rozmezí kolem centrální parity. Šíře tohoto rozmezí bude určena při vstupu do ERM II a nebude však širší než +/-  15 procent od centrální parity.

16) Jak je na tom Česká republika s plněním konvergenčních kritérií?

V roce 2008 ČR plnila tzv. maastrichtská kritéria nominální konvergence vyjma kritéria inflačního a kurzového. Kurzové konvergenční kritérium spočívá v minimálně dvouleté účasti v mechanismu měnových kurzů, tzv. ERM II, a dodržování normálního rozpětí v blízkosti centrální parity alespoň po období dvou let. ČR se zatím do kurzového mechanismu ERM II nevstoupila. Předpokládáme, že ČR stráví v ERM II pouze nezbytně nutnou dobu dvou let. Poté by s malým časovým zpožděním mělo následovat přijetí eura.

17) Existují už nějaké příručky k přípravě na zavedení eura? (pro veřejnost, pro podnikatelskou sféru, pro bankovní sektor apod.). Kdy budou občané a další výše uvedené skupiny informovány, jak se připravit na měnu euro (s jakým předstihem)?

Obecné informace o euru a eurozóně (skupina států, které již zavedly euro) jsou k dispozici např. na webových stránkách České národní banky (www.cnb.cz) nebo na zvláštní webové stránce k problematice zavedení eura www.zavedenieura.cz. Detailní informace v podobě brožur, letáků a dalších materiálů specifickým cílovým skupinám začnou být distribuovány ve chvíli, kdy ČR vstoupí do mechanismu měnových kurzů (ERM II). V té době již bude o vstupu ČR do eurozóny prakticky rozhodnuto a bude zbývat cca 2,5 roku, které by měly pro distribuci všech potřebných informací postačovat.

Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Euro-dotazy-verejnosti-k-zavedeni-eura-v-Ceske-republice

bottom of page